Cinlere karşı tesirli ayetler

fatiha suresi ayetel kürsi nisa suresi 167.ayetinden 173.ayetine (veliyyen ve la nasira.) kadar maide suresi 33. ve 34. ayetleri enam suresi 93. ayet araf suresi 44. ayetten 51. ayetine kadar araf suresi 102 ve 103. ayetleri enfal suresi 12 ve 13. ayetleri tevbe suresi 7. ayeti ibrahim suresi 15.ayetten 17. ayetine kadar ibrahim suresi 42. ayetten 52. ayetine kadar isra suresi 110 ve 111. ayetleri enbiya suresi 70.ayeti ahkaf suresi 29.ayetten 34.ayetine kadar hacc suresi 19. ayetten 22. ayetine kadar meryem suresi 68.ayetten 72.ayetine kadar mülk suresi 5.ayetten 11. ayetine kadar bu ayetler, insana musallat olan cinlerin ve şeytanların kovulması için de okunur. rukye ayetleri (insan bedenini zapt eden cin veya şeytanların uzaklaştırılması ve tedavisi için okunan ayetler) 1) fatiha suresi 2)bakara suresi 1. ayetinden 5. ayetine kadar 3)bakara suresi 163 ve 164. ayetleri 4)bakara suresi 255.ayetinden 257. ayetine kadar 5)bakara suresi 285 ve 286. ayetleri 6)alu imran suresi 18. ve 19. ayetleri 7)araf suresi 54.ayetinden 56. ayetine kadar 8)müminun suresi 115. ayetinden 118. ayetine kadar 9)saffat suresi 1.ayetinden 10.ayetine kadar 10)ahkaf suresi 29.ayetinden 32.ayetine kadar 11)rahman suresi 33.ayetinden 36.ayetine kadar 12)haşr suresi 21.ayetinden 24.ayetine kadar 13)cin suresi 1.ayetinden 9. ayetine kadar 14)hümeze suresi 15)ihlas suresi 16)felak suresi 17)nas suresi cinniyi yakmak için 7 şer defa fatiha,ihlas,felak,nas, ayetel kürsi,tarık, haşr suresi 21,22,23,24. ayetleri,saffat suresi 1 den 10. ayetine kadar ve 7 defa ezan okunur. cinni musallat olan kişinin sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır. bu okumayı yapmak hasta için tehlikeli olabilir. okuma sırasında hasta sürekli gözlem altında tutulmalı ve hastanın gözlerine dikkat edilmelidir. yanmadan kaçıp kurtulmak isteyen cin panik halinde gözden veya kulak gibi zarar görebilecek organdan çıkmaya kalkabilir. bu durumlara dikkat edilmelidir. cinlerden, büyülerden ve şeytan şerrinden korunma duaları: bu dualar cinlerin erkek ve dişilerinden korunmak ve şerlerinden kurtulmak için okunur. en az 7 defa okunmalıdır. gece yatarken 7 defa okunursa korkulu rüya ve kabus görmektende kurtulunur. kul euzü bi kelimatillahittammati. la yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilü minessemai ve ma ya’rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrücü minha, ve min şerri külli tarıkin illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahmanu. (allah’ın bütün olan kelimeleriyle sana sığınırım, de. yarattığı mahlukatın şerrinden, gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden sana sığınırım allah’ım, de. her uçan ancak hayrınla ve yardımınla uçar ey rahmet sahibi olan.) (mecmuatül ahzab s.579) euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma yenzilu mines semai ve ma ya’rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrucu minha ve min şerri fitnetil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikil leyli ven nehar, illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahman, allahumme ente rabbi la ilahe illa ent, aleyke tevekkeltu ve ente rabbul arşil azim, maşaellahu kane ve malem yeşe’ lekum yekun, ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, a’lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma. euzu bi kelimatillahittammati, elleti la yucavizuhunne berrun ve la facir, min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilu minessema’, ve min şerri ma ya’rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha, ve min şerri fitenil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikilleyl, illa tarıkan yatruku bihayr, ya rahman. allahümme eizni, min cevrissultani ve keydişşeytani ve arratillisani ve hadesil cırani ve takallübil a’yani ve mimmen hasede ve şemme ve akade. (allah’ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden sana sığınırım.) (mecmuatül ahzab s.185) allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ve ente rabbil arşil azim, maşaellahu kan, ve ma lem yeşe’lem yekun, ve la havle ve la kuvvete illa billah, a’lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma, ve ahsa kulle şey in adeda, allahumme inni euzubike min şerri nefsi ve min şerrişşeytani ve şurakaih, ve min kulli dabbetin ente ahizun binasıyetiha inne rabbi ala sıratın mustekim. allahümmeh da’li cemıa men yerani minel cinni vel insi vettayri vel vahşi ved devabbi vel hevami. (ey allah’ım, insan, cin, kuş, vahşi hayvanlar ve çeşitli yaratıklardan, beni görenlerin hepsini bana itaat ettir. (mecmuatül ahzab s.178) allahumme inni euzu bi vechikel kerim, ve kelimatikettammat, min şerri ma ente ahizun binasiyetih, allahumme ente tekşiful me’seme vel mağram, allahumme innehu la yuhzemu ve la yuhlafu va’duk, subhaneke ve bihamdik. bismillahillezi la yadurru maa ismihi şey’un fil ardı vela fis semai ve huves semiul alim. (ne yerde, ne gökte adının anılmasıyla hiç bir şeyin zarar veremeyeceği allah’ın adıyla ki, o, çok iyi duyan ve çok iyi bilendir.) günde 3 veya 7 defa okunur. bismillahi erkike min kulli şey in yu’zik, ve min şerri nefsin ev aynin hasidinillahu yeşfik, bismillahi erkik. (allah’ın adıyla sana zarar veren her şeyden, her nefis ve hasetci gözün şerrinden allah’a sığınırım. allah sana şifa versin. seni koruması için allah’ın adıyla o’na sığınırım) bismillahi yubrik, ve min kulli dain yeşfik, ve min şerri hasidin iza hased, ve min şerri kulli zi ayn. euzu bi kelimatillahittammati, min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. euzu bi kelimatillahittammati min şerri ma halak. (mahlukatın şerrinden allah’ın tam kelimelerine sığınırım) —————————————————————————- euzu billahissemiıl alimi mineşşeytanirracim şeytan şerrinden sığınmak için 3 defa okunur. ————————————————————————— ve ilahuküm ilahün vahid, la ilahe illa huver rahmanur rahim. bu ayet cinleri ve şeytanları kahreder ve kovar. —————————————————————————– uykuda korkan, ağlayan ve uyuyamayanların okuyacakları dualar: üızüküma bi kelimatillahittammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin. yatarken ve sabah kalkınca çocuklara 7 defa okunursa; çocuklar, şeytandan ve diğer mahlukattan korunmuş olunur. çirkin ve kötü rüya görmezler. bu dua ile beraber 3 ihlas, felak ve nas sureleride okunur. uykusunda korkanların okuyacağı dua: euzü bi kelimatillahittammati, min ğazabihi ve ıkabihi ve min şerri ıbadih, ve min hemezatişşeyatini ve en yahzurun. euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma haleka. gece yatarken 7 defa okunur. gece yatarken; 3 ihlas, 3 felak, 3 nas, 3 ayetel kürsi, 3 fatiha suresi okunup; iki ele üflenir ve baş ve yüzden başlanarak tüm vücut mesh edilerek yatılır. tam korunma için ayet ve sureler 7 defa okunur. kafirun suresi de ilave edilerek okunur. yatarken ayetel kürsi ve amenerrasülü okunur. euzü bi kelimatillahittammeti ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve en yahdurun. yatarken okunursa korkulu ve çirkin rüya görülmez. allahumme inni euzü bike min amelişşeytani ve seyyiatil ahlami. (ey allah’ım, şeytanın vesvesesinden ve çirkin rüyalardan sana sığınırım.) kötü ve çirkin rüya görenler yatarken okursa, kurtulur. uyku uyuyamayan kişinin okuyacağı dua: allahumme ğaratin nücumü ve hedeetil uyunu, ve ente hayyün kayyumün la te’hüzüke sinetün ve la nevmün, ya hayyü ya kayyumü ehdi leyli ve enim ayni. ———————————————————————————- bismike rabbi vada’tü cenbi ve bike erfe’uhü im emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfazu ibadekessalihin. zor uyku uyuyanlar veya uykuya dalamayanlar bu duayı yatarken okumalıdır. ——————————————————————————— allahümme rabbis semavatis seb-i ve ma ezallet, ve rabbil erazine ve ma ekallet, ve rabbişşeyatin, ve ma ezallet, kun li caran min şerri halkake kullihim cemian, en yefruta aleyye ehadun minhum, ve en yebğiye aleyye azze caruk, ve celle senauke ve la ilahe ğayruke ve ilahe illa ent. uykusuzluk çekenler yatağa girerken bu duayı okurlarsa; hem rahat uyurlar, hemde kendilerini korumaya almış olurlar. yalnızken korkanların ve yalnızlık çekenlerin okuyacağı dualar: euzü bi kelimatillahittammati min ğazabihi ve ıkabih, ve şerra ıbadih, ve min hemezatişşeyatin. subhanel melikil kuddus rabbil melaiketi verruh, celeltes semavati vel arz. bil-ızzeti vel ceberut. Göz nazar ve şeytanın şerrinden korunmak İçin allahümme eizni, min cevrissultani ve keydişşeytani ve arratillisani ve hadesil cırani ve takallübil a’yani ve mimmen hasede ve şemme ve akade. (allah’ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden sana sığınırım.) mecmuatül ahzab Kulağa Ezan Okuma : sağ kulağa 3 defa abdestli olarak euzu besmele çekerek ezan okunur. her ezan okumadan sonra uzun süreli kulağa üfürülmelidir. sonra sol kulağa 3 defa ezana kamet ilave edilerek ezan okunur. aynı şekilde her okumada uzunca kulağa üflenmelidir. ayrıca evde sabah ve akşam sesli olarak cam hafif aralanarak veya açılarak bir defa ezan okunmalıdır. dikkat edin hasta camdan atlamaya veya kapıdan kaçmaya kalkmasın. Cin Musallatına Rukye Okuma fatiha bakara 1 den 5 bakara 102 bakara 163-164 bakara 255-256-257 bakara 285-286 ali imran 1 den 10 ali imran 18-19 nisa 56 maide 72 den 76 7 defa araf 117 den 122 7 defa yunus 81-82 7 defa taha 69 7 defa mü’minun 115 den 118 7 defa neml 30-31 saffat 1 den 15 7 defa duhan 43-44-45 ahkaf 29 dan 32 rahman 33 den 36 haşr 21 den 24 ihlas felak nas cin yasin saffat ezan (yaklaşık birbuçuk saat sürer.) Kaynak: http://www.estanbul.com/cin-ve-seytanlari-rahatsiz-eden-ve-kaciran-ayetler-246056.html

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s