MADENLER YUNANİSTAN’A TAŞINIYOR

Önce Ege’deki adalarımızı işgal ettiler, şimdi altını oyuyorlar…
Yunanistan, Türk adalarındaki madenleri gemilerle kendi ülkesine götürüyor. AKP buna da sessiz kalıyor. İtiraz eden komutanlar kumpas davalarında sanık oluyor
Ege­’de­ki 16 ada­mı­zı iş­gal eden Yu­na­nis­tan, ma­den­le­ri­mi­ze el koy­ma­ya baş­la­dı. Hü­kü­met­ten ses çı­ka­ran ol­ma­dı. İş­te skan­da­lın ikin­ci per­de­si:
Pon­za ve per­lit çı­kar­tı­yor­lar
Yu­na­nis­tan, Dat­ça­’nın kar­şı­sın­da bu­lu­nan ve iş­gal et­ti­ği Sa­kar­cı­lar Ada­sı­’n­da ma­den­ci­li­ğe baş­la­dı. Ada­da­ki per­lit ve pon­za ma­den­le­ri­nin, ge­mi­ler­le Yu­na­nis­ta­n’­a ta­şın­dı­ğı be­lir­len­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri emek­li Al­bay Ümit Ya­lım, ada­lar­da­ki Yu­nan iş­ga­li­nin, as­ker­le­rin yar­gı­lan­dı­ğı ve kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da da gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Hü­kü­me­tin bu ko­nuy­la il­gi­len­me­di­ği­ne vur­gu ya­pan Ya­lım, mah­ke­me bel­ge­le­ri­ne da­ya­na­rak şun­la­rı söy­le­di:
“Va­ta­nı­mı­zı kay­be­di­yo­ru­z”
“Yar­gı­la­nan De­niz Kur­may Al­bay Fa­ruk Do­ğan, Bal­yo­z’­da yap­tı­ğı sa­vun­ma­da; ‘E­ge­’de 150’den faz­la Türk ada­sı var. Bu ada­lar ana­mı­zın ak sü­tü gi­bi he­lal va­tan top­ra­ğı­dır. Ne ya­zık ki bu ada­la­rın ba­zı­la­rı­na Yu­na­nis­tan ta­ra­fın­dan sin­si­ce el ko­nul­muş­tur. Siz­ler bu­ra­da ve di­ğer da­va­lar­da Kar­dak kah­ra­man­la­rı­nı yar­gı­lar­ken, kom­şu­muz da bu va­tan top­rak­la­rı­nı gasp et­me­ye de­vam et­mek­te­dir. Hak­kı­mı­za sa­hip çık­ma­dı­ğı­mız za­man tek kay­be­de­ce­ği­miz öz­gür­lü­ğü­müz de­ğil, va­ta­nı­mız ola­cak­tı­r’ de­miş­ti. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan, Yu­nan iş­ga­li al­tın­da­ki Eşek ve Bu­la­maç ada­la­rı­nın bo­şal­tıl­ma­sı­nı ta­lep eden Tü­ma­mi­ral Fik­ret Gü­neş de Bal­yoz Da­va­sı­’na da­hil edi­le­rek yar­gı­lan­dı, 16 yıl ha­pis ce­za­sı al­dı.”
Ge­mi­ler için is­ke­le ku­rul­du
Sa­kar­cı­lar Ada­sı­’n­dan çı­ka­rı­lan ma­den­le­ri ge­mi­ler­le Yu­na­nis­ta­n’­a ta­şı­mak için is­ke­le­ler ku­rul­du.
Özel te­sis­ler yap­tı­lar
Yu­nan­lı­lar, perlit ve ponza madenlerinin bulunduğu bölgelere tesisler inşa ederek çalışmaları hızlandırdı.
Kaynak: Saygı Öztürk/Sözcü

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s