CHP Öfkeyi Örgütlemelidir

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/kilicdaroglu-tribune-597469/

Bu­ra­sı Tür­ki­ye…
Bi­zim ata­mız Os­man­lı…
Mu­ha­le­fe­te düş­man­lık bi­ze ta­rih­sel mi­ras­tır. Mu­ha­lif
zın­dı­k’­tır! Ge­zi Di­re­ni­şi­’nin sem­bo­lü Çar­şı Gru­bu­’nu
“dar­be­ci­” gör­mek böy­le bir ge­ne­tik kod­la­ma­nın ese­ri­dir.
Bu si­ya­si pa­ra­no­ya Tür­ki­ye­’yi esir al­dı; ve bu has­ta­lık­lı ka­fa­nın ürü­nü va­sa­tın, ba­ya­ğı­lı­ğın ik­ti­da­rı ül­ke­yi uçu­ru­ma sü­rük­lü­yor.
Hâ­lâ Ge­zi di­re­ni­şi­ni ana­liz ede­mi­yor; bu sos­yal öf­ke­’nin se­bep­le­ri­ni an­la­mı­yor.
Oy­sa…
ABD gün­ler­dir; bir si­ya­hi gen­cin po­lis ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­me­si ar­dın­dan Fer­gu­son, Mis­so­uri olay­la­rı­nı ko­nu­şu­yor. Ame­ri­ka po­lis ve as­ker­le zor bas­tır­dı­ğı is­ya­na iliş­kin ik­ti­dar “bu dar­be­di­r” de­mi­yor. (Ke­za Det­ro­it’­te­ki özel­leş­tir­me kar­şı­tı su ey­lem­le­ri için.) Ba­kı­nız…
Ge­çen per­şem­be ABD FED Ra­po­ru ya­yın­lan­dı. Çok tar­tı­şıl­ma­sı is­ten­me­di­ği için gö­zar­dı edi­len ra­por, bü­yük eko­no­mik kri­zin ya­şan­dı­ğı 2007 ve 2013 yıl­la­rı ara­sın­da, ABD ha­ne ge­li­ri­nin yüz­de 12 düş­tü­ğü­nü or­ta­ya koy­du. Zen­gin­le­rin ka­zan­cı ise bu yıl­lar­da yüz­de 10 ora­nın­da bü­yü­müş­tü. (Üs­te­lik iş­çi haf­ta­da 40 sa­at de­ğil, ar­tık 46.7 sa­at ça­lı­şı­yor­du!)
Bir “or­ta sı­nı­f” ül­ke­si AB­D ­de eko­no­mik sar­sın­tı­dan kur­tu­la­mı­yor. Bu da gös­te­ri­yor ki, dün­ya ta­ri­hi­nin en kö­tü ma­li kri­zi ya­ni 2008 fi­nan­sal çö­kü­şü te­ğet geç­me­miş­ti ve de­vam eden bir fe­la­ket­ti.
AB­D’­de­ki son dö­nem­de ar­tan sos­yal ge­ri­lim­le­rin, top­lum­sal si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın se­be­bi ola­rak bu kay­gı ve­ri­ci eko­no­mi gös­te­ri­li­yor.
Ame­ri­ka­’da sos­yal eşit­siz­lik öf­ke­yi ar­tı­rı­yor ve bu da kar­şı­lı­ğın­da mi­li­ta­rist bas­kı­yı bü­yü­tü­yor! Ay­nı Tür­ki­ye­’de ol­du­ğu gi­bi…
ABD med­ya­sın­da; Baş­kan Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin, eko­no­mik çö­kü­şe dur di­ye­me­di­ği için Do­ğu Av­ru­pa ve Or­ta­do­ğu kriz­le­ri­ni gün­de­me ge­tir­di­ği ya­zı­lı­yor.
Hal­kın de­mok­ra­si­den ar­tık umu­du­nu kes­ti­ği; san­dı­ğa git­me­yen­le­rin ora­nı­nın çok
bü­yü­ye­ce­ği tes­pi­tin­de bu­lu­nu­lu­yor.
Ka­ba­ca, Ame­ri­ka­lı­lar ar­tık si­ya­se­te gü­ven duy­gu­la­rı­nı kay­bet­miş­ler­di; se­çim­le­rin de­ği­şim ge­tir­me­ye­ce­ği­ne ina­nı­yor­lar­dı. Bi­li­yor­lar­dı ki, De­mok­rat­lar ve Cum­hu­ri­yet­çi­le­r’­in on­la­ra ye­ni bir ke­mer sık­ma ve po­lis-as­ker bas­kı­sı dı­şın­da öne­re­cek hiç­bir şey­le­ri yok­tu.
Ne­oli­be­ra­lizm AB­D’­de ölü­yor. Oba­ma bi­le “Bus­h’­un sa­vaş yön­tem­le­ri­ne­” baş­vur­mak zo­run­da ka­lı­yor; yok Su­ri­ye idi; yok IŞİD idi; yok Do­ğu Av­ru­pa idi…

Et­nik ka­şı­ma

Sa­de­ce ABD de­ğil…
İş­te Fran­sa…
İk­ti­dar­da­ki Sos­ya­list Par­ti ge­le­cek se­çim­de he­zi­me­te uğ­ra­ya­ca­ğı­nı; so­nu­nun
Yu­na­nis­ta­n’­da­ki PA­SO­K’a ben­ze­ye­ce­ği­ni bi­li­yor. Bu­nu Fran­sa­’da bil­me­yen yok.
Ne­oli­be­ra­liz­min göl­ge­si­ne sı­ğı­nıp vah­şi ka­pi­ta­liz­me kar­şı du­ra­ma­ya­n Av­ru­pa­’da­ki tüm sos­ya­list, sos­yal de­mok­rat, li­be­ral par­ti­ler çö­kü­yor.
Fran­sa­’da An­ti-Ka­pi­ta­list Par­ti ku­rul­du. Sos­ya­list Par­ti­’yi fi­nans ka­pi­ta­lin ge­ri­ci par­ti­si ola­rak gö­rü­yor. (Tür­ki­ye­’de ne­yin “ge­ri­ci­” ne­yin “i­le­ri­ci­” ol­du­ğu ha­len bi­lin­mi­yor!)
Ar­tık AB’­nin ba­lo­nu bi­le pat­la­ma­ya ha­zır. “Ku­mar eko­no­mi­si­” ola­rak bi­li­nen fi­nan­sın sal­ta­na­tı yı­kı­lı­yor; ne­fes­ler tu­tu­lup bor­sa-dö­viz ta­kip et­me dö­ne­mi bi­ti­yor; üre­tim yi­ne ta­ri­hi kol­tu­ğu­na otur­ma­ya ge­li­yor.
1929’da­ki kriz bir kez da­ha ay­nı so­ru­yu gün­de­me ge­tir­di; “e­ko­no­mi­yi tek be­lir­le­yen ser­best pi­ya­sa ise, ba­tan ban­ka­la­rı ve fi­nans ku­rum­la­rı­nı dev­let ni­ye kur­ta­rı­yor? Bu­nun yü­kü ne­den ça­lı­şan­la­ra ke­si­li­yor?”
İş­te İn­gil­te­re…
En sı­kı ke­mer sık­ma po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­yan­la­rın ba­şın­da ge­len Baş­ba­kan Da­vid Ca­me­ron, ge­çen cu­ma “ya­tak oda­sı ver­gi­si­” ne­de­niy­le Mec­lis’­ten ağır to­kat ye­di.
Ne­oli­be­ra­lizm ne­le­re yol aç­ma­dı ki…
İn­gil­te­re’de göz­ler 18 Ey­lü­l’­de ya­pı­la­cak İs­koç­ya re­fe­ran­du­mu­na çev­ri­li; İs­koç­lar İn­gi­liz­le­ri terk mi ede­cek? 300 yıl­lık bir­lik­te­lik, ya­şa­nı­lan eko­no­mik bu­na­lım ve ne­oli­be­ra­liz­min, top­lum­sal mu­ha­le­fe­ti böl­mek için et­nik me­se­le­le­ri ka­şı­ma po­li­ti­ka­sı so­nu­cu ça­tır­dı­yor.
Vah­şi ka­pi­ta­list po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­yan Mu­ha­fa­za­kar Par­ti-İş­çi Par­ti­si ve Li­be­ral De­mok­rat­la­r’­ın ar­tık halk­ta kar­şı­lı­ğı kal­ma­dı. Seç­men san­dı­ğa git­mi­yor.
Fran­sa sos­ya­list­le­ri gi­bi İn­gi­liz İş­çi Par­ti­si de Mark­s’­ı, sos­yal dev­let­çi Key­ne­s’­i ye­ni­den keş­fet­me­ye ça­lı­şı­yor.
Ge­liş­miş ka­pi­ta­list ül­ke­ler­de­ki bu yı­kım po­li­ti­ka­la­rı­nı bi­lip de, CHP’­nin al­tı ok’­u tar­tış­ma­ya aç­mak is­te­me­si­ne gü­le­mi­yor­su­nuz bi­le!? Şa­ka mı bu?

CHP çiz­gi­si

Al­tı ok gök­ten zem­bil­le in­me­di.
1927’de par­ti­nin dört ok’­u var­dı; Cum­hu­ri­yet­çi, halk­çı, mil­li­yet­çi ve la­ik…
1931’de­ki kon­gre­ye ha­zır­la­nan Mus­ta­fa Ke­mal CHP prog­ra­mı­na na­sıl de­tay­lı ça­lış­tı­ğı­nın el ya­zı­la­rı mev­cut­tur. O yıl 13-14 Ma­yı­s’­ta­ki üçün­cü bü­yük kon­gre­de par­ti proğ­ra­mı­na “Dev­let­çi­li­k” ve “Dev­rim­ci­li­k”ok­la­rı ek­len­di ve böy­le­ce al­tı ok or­ta­ya çık­tı. Al­tı ok, par­ti­nin bay­ra­ğı ol­du.
Ni­ye 1931’de par­ti prog­ra­mı­na iki ok ek­len­di?
Bu­nun se­be­bi dün­ya­da­ki 1929 bü­yük eko­no­mik kri­ziy­di.
Mus­ta­fa Ke­mal not­la­rın­da şun­lar ya­zı­lıy­dı:
– De­mok­rat, la­ik
– Dev­let­çi ve hi­ma­ye­ci
– Fer­di te­şeb­büs ve in­ki­şaf (ge­liş­me) esas­tır.
Par­ti prog­ra­mın­da dev­let­çi­lik şuy­du: “Fer­di me­sa­i ve fa­ali­ye­ti esas tut­mak­la be­ra­ber, müm­kün ol­du­ğu ka­dar az za­man için­de mil­le­ti re­fa­ha, mem­le­ke­ti ba­yın­dır­lı­ğa eriş­tir­mek için mil­le­tin ge­nel ve yük­sek men­fa­at­le­ri­nin icap et­tir­di­ği iş­ler­de -bil­has­sa ik­ti­sa­di sa­ha- dev­le­ti fii­len ala­ka­dar et­mek mü­him esas­la­rı­mız­dan­dır.”
Yıl, 1931 idi.
Bu­gün…
AB­D’­den Fran­sa­’ya, Yu­na­nis­ta­n’­dan İn­gil­te­re­’ye,
Por­te­ki­z’­den İs­pan­ya­’ya eko­no­mik kriz ya­şa­yan­lar, CHP’­nin bu çiz­gi­si­ne gel­mek­te­dir. Dev­let­çi­lik ko­nu­sun­da, Çi­n’­den Hin­dis­ta­n’­a, Rus­ya­’dan Bre­zil­ya­’ya ki­mi ül­ke­ler eko­no­mik mo­del ola­rak gös­te­ril­mek­te­dir.
CHP ar­tık utan­gaç­lı­ğı üze­rin­de at­ma­lı­dır.
Sos­yal öf­ke­yi ör­güt­le­me­li­dir.
Kı­lıç­da­roğ­lu, 15 Ey­lü­l’­de­ki Be­şik­taş-Ri­zes­por ma­çın­da tri­bün­de hak­la­rın­da mü­eb­bet ce­za is­te­nen Çar­şı Gru­bu­’y­la yan ya­na otur­ma­lı­dır. Ve…
“Bu da­ha baş­lan­gıç mü­ca­de­le­ye de­va­m” de­me­li­dir.
So­kak gü­zel­dir…

 

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s