Türk evlatları IŞİD e katılıyor POLİS VE HÜKÜMET UYUYOR

Sev­gi­li okur­la­rım,
Aşa­ğı­da­ki sa­tır­la­rı “Bun­la­rı za­ten bi­li­yo­ruz…” de­me­den lüt­fen sa­bır­la ve so­nu­na ka­dar oku­yun.
Çün­kü ya­zı­nın so­nun­da çar­pı­cı bir ger­çek si­zi bek­li­yor.
* * * *
Su­ri­ye­’de ya­şa­nan iç sa­vaş­ta Tür­ki­ye­’nin çe­te­le­re yar­dım et­ti­ği id­di­ala­rı tar­tı­şı­lır­ken, baş­ta Adı­ya­man ol­mak üze­re Bin­göl, Bat­man, Ur­fa, Di­yar­ba­kır ve Bit­li­s’­ten 18 ile 30 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin sa­vaş­mak üze­re Su­ri­ye­’ye gö­tü­rül­dü­ğü or­ta­ya çık­tı. Adı­ya­ma­n’­da şe­hir mer­ke­zi­ne yer­le­şen El-Kai­de, El Nus­ra, As­har Es Şam ve Esad yan­lı­sı grup­lar, “ci­ha­t” ya da pa­ra kar­şı­lı­ğın­da genç­le­ri Ki­lis, Ha­tay ve Şan­lı­ur­fa üze­rin­den 15 ki­şi­lik grup­lar ha­lin­de Su­ri­ye­’ye gö­tü­rü­yor. Çe­te li­der­le­ri ço­cuk­la­rı­nı al­ma­ya ge­len ai­le­ler­den fid­ye is­ti­yor, ço­cuk­la­rı­nı öl­dür­mek­le teh­dit edi­yor. Fid­ye öde­yip oğ­lu­nu ge­ri ge­tir­me­yi ba­şa­ran­lar da var. Gün­ler­dir iz sü­re­rek yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma so­nu­cun­da ço­cuk­la­rı Adı­ya­ma­n’­dan Su­ri­ye­’ye gi­den dört ai­le bul­duk. İlk gö­rüş­me­yi, Ha­le­p’­e gi­den ikiz­ler Ö.D. ile M.G.D.’nin ba­ba­sı M.D.’y­le ya­pı­yo­ruz. Şun­la­rı an­la­tı­yor:
* * * *
“Ge­çen se­ne ço­cuk­la­rım üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­la­nır­ken ge­ce­le­ri ders ça­lış­ma ba­ha­ne­siy­le ev­den çı­kı­yor­lar­dı. Za­man geç­tik­çe ha­re­ket­le­ri de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Ön­ce sa­kal bı­rak­tı­lar, da­ha son­ra kız kar­deş­le­ri­ne ka­pan­ma­la­rı­nı söy­le­di­ler. Su­ri­ye­’de­ki iç sa­va­şı tar­tı­şır­ken ba­na, ‘An­la­ma­dı­ğı­nız şey­ler var, İs­la­mi­ye­t’­i an­la­mı­yor­su­nuz. Bu, bir ci­hat ve her­kes bu ci­hat uğ­ru­na sa­vaş­ma­lı­’ di­ye­rek kı­zı­yor­lar­dı. Bir gün ta­kip et­tim. Ma­hal­le­de bu­lu­nan ‘Ka­sap Ha­cı­’ adın­da bi­ri­si­nin evi­ne git­tik­le­ri­ni gör­düm. Ge­ri gel­dik­le­rin­de ne­den ora­ya git­tik­le­ri­ni sor­dum. Din hak­kın­da soh­bet et­mek için ‘Redd-i Cu­ma­’ adın­da 5-6 ki­şi­lik bir grup­la bu­luş­tuk­la­rı­nı, Müs­lü­man­lar­la il­gi­li vi­de­olar iz­le­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Bir da­ha git­me­me­le­ri için tem­bih­le­dim. Ço­cuk­lar bir yan­dan sü­rek­li na­maz kı­lıp du­a eder­ken, di­ğer yan­dan hiç ca­mi­ye git­mi­yor­lar­dı. Me­se­la cu­ma na­ma­zı­nı kıl­mı­yor­lar­dı, red­de­di­yor­lar­dı. Bu adam­lar ço­cuk­la­rı­ma şid­det içe­rik­li vi­de­olar iz­le­tip on­la­rı kan­dır­dı­lar.”
* * * *
Yü­re­ği ya­nık ba­ba de­vam edi­yor:
“Bir gün ço­cuk­la­rım evi ara­yıp Su­ri­ye­’de ol­duk­la­rı­nı ve sa­vaş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ci­hat için git­tik­le­ri­ni ve peş­le­ri­ne düş­me­me­mi söy­le­di­ler. Em­ni­ye­te baş­vu­rup du­ru­mu an­lat­tım. An­cak em­ni­yet ço­cuk­la­rın re­şit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ka­rış­ma­dı. Ço­cuk­la­rı ge­ri ge­tir­mek için reh­ber­le Ha­le­p’­e gi­dip dört gün bo­yun­ca al­tı ta­ne kamp gez­dim. Kamp­lar­da Adı­ya­man­lı, Bit­lis­li ve Bin­göl­lü genç­ler var­dı. Ha­le­p’­te bir kamp­ta iki­si­ni de bul­dum. Çe­te li­der­le­ri­ne ço­cuk­la­rı­mı al­ma­ya gel­di­ği­mi söy­le­yin­ce ba­na, ‘Bu ço­cuk­lar bu­ra­da ci­hat için sa­va­şı­yor­lar. Sen ka­fir mi­sin on­la­rı ci­hat­tan alı­ko­yu­yor­sun? Bir da­ha bu­ra­ya ge­lir­sen se­ni vu­rup bu­ra­ya gö­me­ri­z’ de­di.”
* * * *
Ga­zi­an­tep Ni­zip­li Ce­mal Kı­lıç­par­la­r’­ın oğ­lu Meh­met Yıl­ma­z’­ın Su­ri­ye ma­ce­ra­sı ise iki yıl ön­ce baş­la­mış:
“İ­ki yıl ön­ce oğ­lum bu­ra­da­ki bir der­ne­ğe sık sık git­me­ye baş­la­dı. Bir ara bil­me­di­ğim bir se­bep­ten do­la­yı An­ka­ra­’ya gi­dip 20 gün kal­dı. Da­ha son­ra Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak için Ga­zi­an­te­p’­e git­ti. Bir da­ha ken­di­sin­den ha­ber ala­ma­yın­ca, em­ni­ye­te baş­vur­dum. Em­ni­yet ba­na oğ­lu­mun git­ti­ği der­ne­ğin El-Kai­de ile bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ben de ken­di­le­ri­ne ne­den bu ko­nu­da be­ni uyar­ma­dık­la­rı­nı sor­du­ğum­da ba­na, ‘An­tep böl­ge­sin­den 170 ki­şi­nin Su­ri­ye­’ye git­ti­ği­ni tes­pit et­tik. An­cak bu ço­cuk­lar ken­di is­te­ğiy­le git­ti­ği için hiç­bir şey ya­pa­ma­yız. Bu tarz şey­ler­den ai­le­le­ri uzak tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z’ de­di­ler. Bu­nu du­yun­ca ken­di­mi dam­dan düş­müş gi­bi his­set­tim. Na­sıl olur da oğ­lum El-Kai­de bağ­lan­tı­lı bir der­ne­ğe gi­der de em­ni­yet ba­na ha­ber ver­mez?”
Ce­mal Kı­lıç­par­lar, El-Ka­ide’­ye ka­tıl­dık­tan son­ra oğ­lu­nun bir­çok kez Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış yap­tı­ğı­nı, an­cak oğ­lu­nun tu­tuk­lan­ma­sı için em­ni­ye­tin bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­miş:
“Bir gün oğ­lum ara­yıp Su­ri­ye­’de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ha­lep ken­tin­dey­miş. Ge­ri gel­me­si­ni is­te­di­ğim­de, ‘Ar­tık çok geç. Ben bu­ra­ya ken­di is­te­ğim­le gel­dim. Bir da­ha ge­ri dön­me­ye­ce­ği­m’ de­di. Ben de sav­cı­lı­ğa baş­vu­ru­da bu­lun­dum. Sav­cı­lık ba­na oğ­lu­mun üç kez Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış yap­tı­ğı­nı ve bir kez de ko­lun­dan ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye­’ye gi­riş çı­kış ya­pan oğ­lu­mu ne­den tu­tuk­la­ya­ma­dık­la­rı­nı sor­du­ğum­da ba­na bir ce­vap ver­me­di­ler. Se­si­mi­zi du­yur­mak için an­ne­siy­le An­ka­ra Gü­ven Par­k’­ta aç­lık gre­vi yap­tık. Ama biz gre­vin 38. saa­tin­de em­ni­yet ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alı­na­rak Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si­’ne gö­tü­rül­dük. İfa­de­miz alın­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dık. Şu an­da pe­ri­şan hal­de­yiz. Se­si­mi­zi du­yur­ma­ya ça­lış­tık ama kim­se duy­ma­dı. Be­nim oğ­lum uçu­ru­ma git­ti. Açık­ça­sı ben ar­tık oğ­lum­dan umu­du­mu kes­tim an­cak baş­ka ço­cuk­la­rın kan­dı­rı­lıp Su­ri­ye­’ye gö­tü­rül­me­me­si için yet­ki­li­le­rin bir an ön­ce üze­ri­ne dü­şen so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me­si la­zım.”
* * * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Ba­zı kı­salt­ma­lar­la alın­tı­la­dı­ğım bu tüy­ler ür­per­ten rö­por­taj­lar, ba­şa­rı­lı mes­lek­ta­şı­mız İd­ris Emen ta­ra­fın­dan tam bir yıl ön­ce ya­pı­lıp, Ra­di­ka­l’­de ya­yın­lan­dı.
Gör­dü­ğü­nüz gi­bi Tür­ki­ye­’nin, El Kai­de ile, uzan­tı­sı olan IŞİD ve El Nus­ra te­rör ör­güt­le­ri­ne yar­dım ve ya­tak­lık et­me­si, ye­ni de­ğil. Te­rör çe­te­le­ri­nin ül­ke­miz­den mi­li­tan dev­şir­me­si­nin öy­kü­sü yak­la­şık üç yıl ön­ce­si­ne da­ya­nı­yor.
Çe­te­ler, Gü­ney­do­ğu­’da­ki kent­le­ri­mi­zin gö­be­ğin­de­ki “te­rö­rist dev­şir­me mer­kez­le­ri­ni­” bu­na “du­r” de­me­si ge­re­ken po­lis ve sav­cı­la­rın bil­gi­si da­hi­lin­de açı­yor.
Mi­li­tan­lar bir ba­kı­ma on­la­rın ona­yıy­la sı­nı­rı ge­çi­yor, ya­ra­lan­dık­la­rın­da yur­da ge­lip te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rı­yor.
Ve dev­let bu tra­fi­ğe as­la ma­ni ol­ma­dı­ğı gi­bi, göz yu­ma­rak bir ba­kı­ma teş­vik edi­yor.
Son­ra da New-York Ti­mes, An­ka­ra­’dan IŞİ­D’­e te­rö­rist dev­şi­ril­di­ği­ni ya­zın­ca muk­te­dir ağ­zı­na ge­le­ni söy­lü­yor.
Kes­tir­me­den ya­za­lım:
As­lın­da ay­na­ya ba­kıp, ora­ya ver­yan­sın et­me­si ge­re­ki­yor.

Reklamlar

About tkmb2247

TURKIYE NIN KURTULUSU ICIN MUCADELE BIRLIGI
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s